Lim's
Taekwondo Academy
instructors
Shukparov Evgeniy Kuandikovich